Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen tietosuojaseloste

30.10.2018

1. Rekisterinpitäjä
Oy Mannerin Konepaja Ab, Pitkäkatu 17, 10900 Hanko

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Oy Mannerin Konepaja Ab, Anders Söderlund, Pitkäkatu 17, 10900 Hanko. Teknisestä toteutuksesta vastaa doop dmp Oy.

3. Rekisterin nimi
Oy Mannerin Konepaja Ab:n manner.fi sivuston verkkoasiointirekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

    • Oy Mannerin Konepaja Ab:n markkinointiviestintä, mukaan lukien suoramarkkinointi luvan myöntäneille
    • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
    • Rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen ja rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään verkkosivuston manner.fi käyttäjän ilmoittamat perustiedot: nimi, kaupunki, sähköposti ja puhelinnumero. Työnhakulomakkeen yhteydessä myös syntymävuosi, koulutus, tutkinto ja kielitaito.

Muut tiedot: asiakaspalautteet, asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kampanjakohtaiset tiedot, palvelujen käyttöön liittyvät tiedot sekä ostokäyttäytyminen, lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin lupa- ja kieltotiedot, muut asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita koskevat tiedot saadaan mm. uutiskirjetilausten, mielipide- ja palautetiedustelujen, kilpailujen ja arvontojen yhteydessä. Näistä tiedoista tallennetaan ainoastaan niiden tiedot, jotka ovat antaneet markkinointi- tai yhteydenottoluvan. Muutoin kampanjakohtaisesti annetut tiedot säilytetään vain kunkin kampanjan säännöissä mainitun ajan.

7. Tietojen luovutus
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoja voidaan luovuttaa EU:n tietosuoja-asetuksen sallimin tavoin niille Oy Mannerin Konepaja Ab:n yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille, jotka toimivat Oy Mannerin Konepaja Ab:n toimeksiannosta ja lukuun Oy Mannerin Konepaja Ab:n verkkopalveluun liittyen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään ja ne on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, joka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukitussa ja suojatussa tilassa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

9.1 Oikeus tietojen saantiin

Rekisteröidyllä on oikeus saada läpinäkyvästi tietoa henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietojen käsittelystä informoidaan rekisteröityä tällä Tietosuojaselosteella.

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa. Rekisteröidyn tulee esittää tietopyyntö rekisterin yhteyshenkilölle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä toimittaa tiedon kerätyistä tiedoista viimeistään 30 päivän kuluessa.

9.2 Oikeus tietojen oikaisuun

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen oikaisemiseen ja tietojen poistamiseen viivytyksettä. Pyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle kirjallisesti. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa tiedot, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy: 1) Henkilötietoja ei tarvita enää niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty, 2) rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, 3) rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa laillista perustetta tai rekisteröity vastustaa suoramarkkinointitarkoitusta, 4) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti, 5) henkilötiedot on poistettava lainmukaisen velvoitteen noudattamiseksi, 6) henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

9.3 Oikeus tietojen rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä, mikäli jokin asetuksen artiklan 18 perusteista täyttyy. Peruste on olemassa esimerkiksi siinä tilanteessa jos rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötiedon oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä aiheuttaa kohtuutonta vaivaa. Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidyille näistä vastaanottajista, jos rekisteröity sitä erikseen pyytää.

9.4 Oikeus tietojen siirtämiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot ja toimittaa ne toiselle rekisterinpitäjälle. Siirto-oikeuteen kuuluu myös tietojen siirtäminen suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. Oikeus edellyttää, että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

9.5 Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä silloin, kun hän on antanut suostumuksensa tietojen käsittelylle. Rekisteröidyllä on oikeus myös milloin tahansa vastustaa sellaista häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yrityksen oikeutettuun etuun tai profilointiin. Profilointi tarkoittaa mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan ihmisen tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin.

Rekisterinpitäjä ei kiellon jälkeen saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten — mukaan lukien profilointi silloin kun se liittyy suoramarkkinointiin.

9.6 Automaattinen päätöksenteko

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen merkittävästi vastaavalla tavalla. Edellä olevaa kohtaa ei sovelleta, jos päätös on esimerkiksi välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

9.7 Tiedonsaantioikeus tietoturvaloukkauksista

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto henkilötietojensa tietoturvaloukkauksesta. Oikeus astuu voimaan, jos loukkaus todennäköisesti aiheuttaa suuren riskin yksilön oikeuksille ja vapauksille, esimerkiksi identiteetinvarkauksien, maksuvälinepetosten tai muun rikollisen toiminnan muodossa.

9.8 Valitusoikeus

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, on rekisteröidyllä oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on ensisijaisesti tietosuojavaltuutettu.

9.9 Oikeus vahingonkorvaukseen

Jos henkilölle aiheutuu tietosuoja-asetuksen rikkomisesta aineellista tai aineetonta vahinkoa, hänellä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen käsittelijältä korvaus. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä vapautuu vastuusta, jos se pystyy osoittamaan, ettei se ole millään tavoin vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

10. Evästeet
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan profiloinnin ja yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”. Evästeet voivat kuitenkin olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.