Polityka prywatności

Polityka prywatności zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych (UE)  2016/679

30 października 2018

1. Administrator danych
Oy Mannerin Konepaja Ab, Pitkäkatu 17, 10900 Hanko, Finlandia

2. Osoba do kontaktów w sprawach dotyczących danych
Oy Mannerin Konepaja Ab, Anders Söderlund, Pitkäkatu 17, 10900 Hanko. Techniczne wdrażanie realizowane jest przez Doop DMP Oy.

3. Nazwa akt danych
Strona internetowa manner.fi z danymi gości Oy Mannerin Konepaja Ab.

4. Cel akt danych
Administrator lub partner upoważniony przez Administratora może wykorzystywać dane osobowe klientów lub potencjalnych klientów w następujących celach:

    • Informacje marketingowe Oy Mannerin Konepaja Ab, włącznie z marketingiem bezpośrednim adresowanym do tych, którzy udzielili na niego zgody.
    • Zarządzanie i poprawa stosunków z klientami.
    • Rozwój działalności administratora danych i związanej z nią obsługą klienta.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Przetwarzanie ich oparte jest na zgodzie, którą podmioty danych mogą wycofać w dowolnym czasie.

5. Zawartość akt danych
Akta danych zawierają podstawowe informacje przekazane przez gości odwiedzających stronę internetową manner.fi: imię i nazwisko, miasto, adres e-mail oraz numer telefonu. Jeżeli gość wypełnia formularz aplikacji o pracę, plik jego/jej danych będzie również zawierać rok urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje i znajomość języków.

Inne informacje: komentarze klienta, satysfakcja klienta, dane dotyczące kampanii, dane dotyczące wykorzystania usług, a także zachowania związane z zakupami, zgoda lub odmowa dotycząca otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego i sprzedaży zdalnej, inne informacje dotyczące klientów lub potencjalnych klientów uzyskane za ich zgodą lub upoważnieniem, które są konieczne do świadczenia zamawianych przez nich usług.

6. Regularne źródła danych

Dane dotyczące klientów i potencjalnych klientów są uzyskiwane w formie np. subskrypcji biuletynów informacyjnych, wiadomości z opiniami i komentarzami, a także konkursów i losowania nagród. Przechowywane są wyłącznie dane osób, które udzieliły nam zgody na kontaktowanie się z nimi dla celów marketingowych i informacyjnych. Natomiast dane dostarczone dla potrzeb konkretnej kampanii mogą być przechowywane tylko przez czas określony w warunkach ogólnych każdej kampanii.

7. Ujawnianie danych
Dane osobowe mogą być ujawniane władzom w przypadkach określonych prawnie. Dane osobowe nie są przesyłane poza Unię Europejską ani Europejski Obszar Gospodarczy chyba, że jest to konieczne ze względu na techniczne wdrożenie usługi. W takim przypadku administrator dopilnuje zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony zgodnie z wymaganiami prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane w granicach dopuszczalnych prawnie w RODO partnerom i podwykonawcom Oy Mannerin Konepaja Ab działającym na podstawie zlecenia lub w imieniu Oy Mannerin Konepaja Ab w ramach działań dotyczących usług online spółki Oy Mannerin Konepaja Ab.

8. Zasady ochrony danych
Dane są przechowywane w systemie administratora i chronione odpowiednim oprogramowaniem do ochrony danych. Prawo dostępu do danych wymaga indywidualnej nazwy użytkownika i hasła przekazywanych wyłącznie członkom personelu administratora, którzy muszą mieć do nich dostęp w ramach obowiązków służbowych. Dane zawarte w aktach znajdują się w zamkniętym i zabezpieczonym pomieszczeniu.

9. Prawa podmiotów danych

9.1 Prawo do bycia informowanym

Podmioty danych mają prawo uzyskiwania przejrzystych informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych. Podmioty danych są informowane o przetwarzaniu ich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Podmioty danych mają prawo dostępu do ich danych osobowych. Muszą oni złożyć odpowiedni pisemny wniosek do osoby do kontaktów z ramienia administratora, a administrator udostępnia im ich dane w ciągu 30 dni od otrzymania takiego żądania.

9.2 Prawo do korekty

Podmioty danych mają prawo żądania bezzwłocznej korekty i skasowania ich danych. Wniosek taki musi być przekazany w formie pisemnej wyznaczonej osobie do kontaktów ze strony administratora danych. Administrator jest zobowiązany do wykasowania danych, jeżeli spełnione jest jedno z następujących kryteriów: 1) Dane osobowe nie są już potrzebne dla celów, dla których zostały zebrane; 2) Podmiot danych wycofuje swoją zgodę; 3) Nie istnieje żaden zgodny z prawem powód przetwarzania danych lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu jego/jej danych lub ich wykorzystywaniu dla celów marketingu bezpośredniego; 4) Dane osobowe były przetwarzane nielegalnie; 5) Dane osobowe muszą być wykasowane ze względu na zobowiązanie prawne; 6) Dane osobowe zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego.

9.3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Podmioty danych mają prawo żądania, by przetwarzanie ich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli spełnione są dowolne kryteria opisane w Art. 18 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania obowiązuje, jeżeli podmiot danych kwestionuje dokładność jego/jej danych osobowych.

Administrator informuje każdego odbiorcę danych osobowych o korekcie, skasowaniu lub ograniczeniu chyba, że powodowałoby to nieproporcjonalny wysiłek. Administrator informuje podmiot danych o odbiorcach na żądanie podmiotu.

9.4 Prawo do przeniesienia danych

Podmioty danych mają prawo odzyskania danych osobowych oraz przesłania ich do innego administratora. Prawo do przeniesienia danych oznacza również prawo podmiotów do żądania, by administrator przekazał rzeczone dane bezpośrednio do drugiego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe. Prawo to obowiązuje, gdy przetwarzanie oparte jest na zgodzie lub w celu realizacji kontraktu i jest prowadzone w sposób zautomatyzowany.

9.5 Prawo do sprzeciwu

Podmioty danych mają prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu ich danych osobowych w dowolnym czasie, jeżeli udzielili oni zgody na ich przetwarzanie. Mają też prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu ich danych osobowych w dowolnym czasie, jeżeli przetwarzanie to oparte jest na uzasadnionym interesie spółki lub wynika z profilowania podmiotu. Profilowanie oznacza dowolną formę automatycznego przetwarzania danych osobowych obejmującą wykorzystanie tych danych do oceny pewnych aspektów osobistych dotyczących konkretnej osoby fizycznej, a w szczególności do analizowania lub przewidywania np. wydajności tej osoby w pracy, sytuacji ekonomicznej, stanu zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, niezawodności, zachowania, lokalizacji lub ruchów.

Po wyrażeniu sprzeciwu przez podmiot danych w zakresie przetwarzania jego/jej danych osobowych, administrator może wyłącznie kontynuować przetwarzanie, jeśli może wykazać odpowiednie podstawy prawne.

Podmioty danych mają prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu ich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego w dowolnym czasie, włącznie z profilowaniem, jeśli jest związany z marketingiem bezpośrednim.

9.6 Automatyczne podejmowanie decyzji

Podmioty danych mają prawo nie być objętym decyzją podjętą wyłącznie w ramach automatycznego przetwarzania, włącznie z profilowaniem, która to prowadzi do skutków prawnych dotyczących ich lub znacznie wpływających na nich. Powyższy paragraf nie obowiązuje, jeżeli np. decyzja konieczna jest do zawarcia lub realizacji kontraktu między podmiotem danych i administratorem lub jeżeli oparta jest na wyraźnej zgodzie podmiotu danych.

9.7 Prawo bycia informowanym o naruszeniach danych osobowych

Podmioty danych mają prawo uzyskania informacji na temat naruszeń ich danych osobowych. Prawo to dotyczy przypadków, gdy naruszenia mogą spowodować wysokie ryzyko negatywnego wpływu na prawa i wolności podmiotu danych np. w formie kradzieży tożsamości, oszustwa lub innego działania przestępczego.

9.8 Prawo do złożenia skargi

Jeżeli podmiot danych uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza RODO, ma prawo złożenia skargi do władz nadzorujących, czyli w tym przypadku przede wszystkim do rzecznika prasowego w sprawie ochrony danych.

9.9 Prawo do odszkodowania

Jeżeli podmiot danych poniesie szkodę materialną lub niematerialną w wyniku naruszenia RODO, ma prawo otrzymać odszkodowanie od administratora lub przetwarzającego jego dane za tak poniesione szkody. Administrator lub przetwarzający dane jest zwolniony z odpowiedzialności, jeśli udowodni, że nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za zdarzenie, które doprowadziło do szkody.

10. Pliki cookies
Na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przesyłane do komputera użytkownika i przechowywane na nim. Umożliwiają one administratorowi strony rozpoznawać użytkowników, którzy często odwiedzają stronę, ułatwiają logowanie się użytkownika oraz umożliwiają profilowanie i zbieranie połączonych danych na temat gości. Pliki cookies w żaden sposób nie szkodzą komputerowi ani innym plikom użytkownika. Wykorzystujemy je, by poprawić treść naszej strony.

Jeżeli użytkownicy odwiedzający naszą stronę nie chcą, abyśmy zbierali ww dane przy pomocy plików cookies, większość przeglądarek internetowych umożliwia wyłączenie plików cookies. Dla przykładu, użytkownicy Internet Explorer mogą zarządzać plikami cookies poprzez Narzędzia -> Opcje internetu -> Prywatność. Niektóre pliki cookies mogą być jednak konieczne dla funkcjonowania naszej strony i świadczonych przez nas usług.